Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A.

Inleiding 

Het bestuur van Coöperatie Kraamzorggroep heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor Coöperatie Kraamzorggroep en haar leden voor de registratie van persoonsgegevens en de verwerking daarvan. Tevens zijn de rechten van de cliënt ter zake van de registratie van hun persoonsgegevens hierin opgenomen. Coöperatie Kraamzorggroep past bij de uitvoering hiervan de bepalingen toe die zijn vastgelegd in:

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP);
Burgerlijk Wetboek, boek 7: 446 – 468 (overeenkomst inzake geneeskundige behandeling – WGBO);

Coöperatie Kraamzorggroep is zich bewust van de behoefte aan, en het recht op, privacy van haar cliënt. Hierbij volgt Coöperatie Kraamzorggroep de hieronder beschreven (wettelijke) regels en procedures om de privacy van haar cliënt optimaal te waarborgen.

Coöperatie Kraamzorggroep wil met dit reglement betrokkenen inzicht verschaffen omtrent de wijze waarop zij persoonsgegevens verkrijgt, welke gegevens zij bewaart, wie toegang heeft tot deze gegevens en aan wie deze worden verstrekt. Tevens wordt uiteengezet welke rechten haar cliënt heeft. In voorkomende gevallen waarin de WGBO enigszins afwijkt van de WBP prevaleert eerstgenoemde wet.

Artikel 1: Begripsbepalingen

Bij de hierna volgende definities is zoveel als mogelijk aansluiting gezocht bij de betekenis die daaraan wordt toegekend in de WBP. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet dient de betekenis te worden afgeleid uit de WBP.

Persoonsgegevens:

elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verwerking van persoonsgegevens:

elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Bestand:

elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.

Zorg:

voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid of strekkende tot verbetering van levensomstandigheden van betrokkenen, alsmede maatschappelijke dienstverlening.

Verantwoordelijke:

Coöperatie Kraamzorggroep U.A. en haar leden , gevestigd in Ermelo , die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Artikel 2 .Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

Derde:

ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke of enig persoon die namens de verantwoordelijke gerechtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

Ontvanger:

degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.

Toestemming van de betrokkene:

elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

Het College:

het College bescherming persoonsgegevens dat toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens in Nederland, zoals bedoeld in artikel 51 WBP

Artikel 3: Werkingssfeer

Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zullen worden opgenomen betreffende betrokkenendie van de leden van de Coöperatie Kraamzorgroep zorg (wensen te) ontvangen of zorg hebben ontvangen.

Artikel 4 : Toestemming

Aan de betrokkene wordt schriftelijk toestemming gevraagd om in overleg te kunnen treden en/of informatie uit te wisselen met instanties die de zorg financieren en/of andere relevante instanties, zoals verwijzers en artsen.

Een kopie van de schriftelijke toestemming wordt op verzoek meegezonden bij schriftelijke rapportages of bij een verzoek om inlichtingen betreffende een betrokkene.

Artikel 5: Organisatie, verantwoordelijkheid

Coöperatie Kraamzorgroep is verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van dit reglement en voor de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens.
Coöperatie Kraamzorggroep draagt er zorg voor dat persoonsgegevens afdoende worden beveiligd tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hiertoe legt zij passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer. In ieder geval wordt, gelet op de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gegarandeerd.
Coöperatie Kraamzorggroep draagt de dagelijkse zorg voor de persoonsregistraties op aan een of meer leden, welke werkzaam zijn binnen Coöperatie Kraamzorggroep .

 Artikel 6: Inhoud persoonsgegevens

De persoonsgegevens kunnen onder meer bestaan uit de volgende gegevens:

personalia (inclusief personalia van een eventueel wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde van betrokkene);
identificatienummer / Burgerservicenummer (BSN);
adres en telefoonnummer;
geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en burgerlijke staat;
zorginhoudelijke gegevens;
financiële en administratieve gegevens.
gegevens betreffende een verzekeringsmaatschappij;
gegevens betreffende zorgverleners en of zorginstelling.

 Artikel 7: Doeleinden registratie, verwerking

Het registreren van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in zover dit noodzakelijk is voor een verantwoorde zorgverlening aan de cliënt.
De registratie en verwerking van persoonsgegevens vindt plaats ten behoeve van een juiste en doelmatige zorgverlening door een van de leden van Coöperatie Kraamzorgroep. Door gegevens te kunnen vastleggen, voor de financiële afhandeling van de geleverde zorg en voor statistische doeleinden ter zake van de zorgverlening door de leden van Coöperatie Kraamzorgroep

Persoonsgegevens van betrokkenen worden slechts verwerkt indien:

de betrokkenen hiertoe schriftelijke toestemming heeft verleend; 
de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van een betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, waarbij het belang van de betrokkene prevaleert.

De persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en deze worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 Artikel 8 : Verstrekking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan personen verbonden aan en ten behoeve van de verantwoordelijke die deze in het kader van hun taakuitoefening c.q. dienstverlening mogen ontvangen en indien zulks in overeenstemming is met de in artikel 6 vermelde doeleinden.
Aan derden worden persoonsgegevens uitsluitend verstrekt indien deze noodzakelijk zijn op grond van een wettelijk voorschrift en/of indien deze noodzakelijk zijn voor het doel van de registratie. Onder deze derden vallen onder andere de zorgverzekeraar,  het College voor zorgverzekeringen (CVZ) en het Ministerie van Volksgezondheid, IGZ, Welzijn en Sport (Ministerie van VWS).

 Artikel 9: Toegang tot de registratie van persoonsgegevens

Uitsluitend personen binnen Coöperatie Kraamzorgroep die daartoe zijn aangewezen door het bestuur van Coöperatie Kraamzorggroep en derhalve daartoe in het kader van hun taakuitoefening gerechtigd zijn, hebben toegang tot de registratie van persoonsgegevens.
Tot de gebruikers van de registratie behoren het bestuur , de kwaliteitsmedewerkers en de leden die desbetreffende zorg bij de cliënt ten uitvoer hebben gebracht of zullen gaan brengen. Voor iedere gebruiker geldt een specifieke bevoegdheid ten aanzien van het invoeren, wijzigen en verwijderen van gegevens. Bovendien heeft iedere gebruiker zich ten aanzien van de persoonsgegevens schriftelijk tot geheimhouding verplicht.
De binnen de Coöperatie Kraamzorggroep werkzame personen beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
Derden hebben toegang tot de registratie van persoonsgegevens indien zulks noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift. Bovendien kan aan een externe accountant toegang worden verleend indien zulks ten uitvoer van diens opdracht noodzakelijk is.

 Artikel 10: Bewaring persoonsgegevens

De persoonsgegevens van een betrokkene vallend onder de WGBO worden gedurende tien jaar bewaard te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is voor een goede zorgverlening.

 Artikel 11: Verband met andere registraties

Binnen Coöperatie Kraamzorgroep bestaat er een verband tussen de registratie van persoonsgegevens en de persoonsregistratie ter zake van de archivering van dossiers en bestanden.
Ten behoeve van het opvragen van relevante gegevens van betrokkenen dan wel het verstrekken daarvan bestaat er ter zake van de registratie van persoonsgegevens buiten Coöperatie Kraamzorggroep een verband met de registraties van de Belastingdienst, zorg verlenende instellingen, uitvoeringsinstellingen, zorgverzekeraars en de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

 Artikel 12 : Verstrekking (identiteit)gegevens aan betrokkenen

Indien persoonsgegevens direct bij de betrokkene worden verkregen deelt de verantwoordelijke voor het verkrijgen van de persoonsgegevens aan de betrokkene zijn identiteit mede en de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd.
In het geval persoonsgegevens door de verantwoordelijke worden verkregen van een ander dan betrokkene deelt de verantwoordelijke aan de betrokkene zijn identiteit en de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd mede en wel op het moment van vastlegging van de gegevens dan wel op het moment dat de gegevens aan een derde worden verstrekt indien zij daarvoor zijn bestemd, een en ander behoudens het geval dat betrokkene daarvan reeds op de hoogte is.
De in lid 1 en lid 2 van dit artikel bedoelde mededeling aan betrokkene vindt niet plaats indien mededeling aan de betrokkene onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost alsmede indien de vastlegging of de verstrekking van de gegevens wettelijk is voorgeschreven. Als dan legt de verantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast in zijn dossier.

 Artikel 13 : Rechten van betrokkenen

De betrokkene heeft het recht Coöperatie Kraamzorggroep of de betrokken leden/lid  te verzoeken hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Coöperatie Kraamzorggroep deelt zulks uiterlijk vier weken na een daartoe strekkend verzoek aan betrokkene mede en indien de bedoelde gegevens worden verwerkt houdt de mededeling van de verantwoordelijke een overzicht van de gegevens, het doel van de verwerking daarvan alsmede de herkomst van de gegevens. Verstrekking van de gegevens kan door Coöperatie Kraamzorggroep worden geweigerd indien zulks noodzakelijk is in het belang van de persoonlijke levenssfeer van een derde.
Coöperatie Kraamzorggroep kan voor de gegevensverstrekking als in het eerste lid bedoeld een redelijke vergoeding in rekening brengen.
Coöperatie kraamzorgroep heeft het recht de verantwoordelijke te verzoeken de door haar opgenomen persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen indien deze gegevens onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig zijn of niet ter zake dienend zijn. De verantwoordelijke dient zo spoedig mogelijk aan dit verzoek gehoor te geven, tenzij zulks in redelijkheid niet mogelijk is.
Coöperatie Kraamzorggroep heeft het recht de verantwoordelijke te verzoeken de door haar bewaarde persoonsgegevens als bedoeld in artikel 7:454 B.W.     (gegevens betreffende de behandeling, de uitgevoerde verrichtingen en de gegevens omtrent de gezondheid) te vernietigen. De verantwoordelijke dient hieraan binnen drie maanden na een daarmee strekkend verzoek van betrokkene gehoor te geven, zulks in afwijking van het bepaalde in artikel 9. De verantwoordelijke kan de vernietiging van de gegevens weigeren indien de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een derde, alsmede indien een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet.
 Een verzoek tot verwijdering of vernietiging door Coöperatie Kraamzorggroep als in dit artikel bedoeld kan tot gevolg hebben dat Coöperatie Kraamzorggroep dan niet meer over voldoende gegevens beschikt – bijvoorbeeld in het kader van de indicatiestelling van de zorg – om op verantwoorde wijze zorg te verlenen. Dan kan de verantwoordelijke verlening van de zorg aan de betrokkene weigeren. Bij een verzoek tot verwijdering of vernietiging zal Coöperatie Kraamzorggroep de betrokkene hierop wijzen.

 Artikel 14: Klachten

In het geval een betrokkene van mening is dat de verantwoordelijke dit reglement niet juist naleeft of op enige andere wijze een klacht heeft ter zake van de opgenomen persoonsgegevens kan betrokkene schriftelijk zijn klacht indienen bij de door de verantwoordelijke ingestelde onafhankelijke Klachtencommissie van Bo geboortezorg .

 Artikel 15: Slotbepalingen

Iedere betrokkene ontvangt op zijn eerste verzoek een afschrift van dit privacyreglement.
Dit privacyreglement wordt vastgesteld door het bestuur van Coöperatie Kraamzorggroep U.A. en kan te alle tijden door haar worden gewijzigd.
In alle gevallen waarin dit privacyreglement niet voorziet beslist het bestuur van Coöperatie Kraamzorggroep U.A.
Dit privacyreglement treedt in werking met ingang van 1 mei 2016